PROJEKTID

Plakat õuesõpe Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondid

Meie lasteaia meeskond on õpihimuline ja selleks viime läbi erinevaid õpiüritusi meeskonnale. 2021-2022 õa toetab meie ühist õppimist koolitus “Väätsa lasteaed Paikäpp – lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe, õpiõue loomise põhimõtted”. Koolituse viime läbi Võru lasteaed Okasroosike, kus praktiseeritakse projektõpet.  Projekti algus on 30.september 2021 ja lõpp 31.12.2021.a.

Tänapäeva lapsed pole sellised nagu nad olid 100 aastat tagasi. Lapsevanematena soovime, et meie laps oleks hakkaja, uudishimulik, räägib asjadest mis teda huvitavad. Seesugust lapse arengut toetab projektõpe, mis on üles ehitatud lapse loomupärasele uudishimule, see on õppeprotsess kus tähelepanu all on lapse huvi ning kui on huvi, on ka õpimotivatsioon.Projektõppes kaasame lapsi planeerimisse, mis toetab nende vastutustunde ja enesejuhtimisoskuse kijunemist. Projektõppes tähtsustatakse lapse aktiivsust uute teadmiste ja oskuste omandamisel. Õpetamisel väärtustatakse keskkonda, mis on eluline nn päris. Tegeliku eluga kokku puutumine võimaldab suuresti koostööd nii lapsevanemate kui kogukonnaga. Selles õppeprotsessis on õpetaja toetav, suunav, organiseeriv ning keskkonna looja. Lasteaia üks väärtustest on koostöö erinevate huvigruppidega, sh lapsevanemad. Projektõpe võimaldab lapsevanematel süveneda lapse tegemistesse. Läbi selle paraneb vanemate arusaam, millega lasteaias tegeletakse, samuti milliseid oskusi või arengulisi aspekte ta ise saab lapse arengus toetada. Lapsevanemad saavad lastega jagada nende endi projekti teema kaudu omi kogemusi ja arendada selleteemalisi vestlusi. Projektõppes toetame laste uuriva hoiaku kujunemist. See on ülioluline õppima õppimisel nii koolis kui ka elus hakkama saamisel. Lisaks pakutakse projektõppes tegevusi väiksemates gruppides, mis aitab lastel harjutada suhtlemist ja probleemide lahendamist. Uute teadmiste mõtestamisel on õpetaja ülesandeks juhtida lapsi oma tegevust analüüsima, selle üle arutlema ja järeldusi tegema.

2021-2022 Riigi Tugiteenuste Keskus ” Väätsa lasteaed Paikäpp – lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe, õpiõue loomise põhimõtted” Projekti abikõlblikuse periood alguskuupäev on 30.09.2021 ja lõppkuupäev on 31.12.2021. Eesmärk on võimestada haridusasutust looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalsusest ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitlusest.

2021-2022 õa KIK “Mets kui apteek – söödavad ja mürgised taimed”. Projekti eesmärk on lapsed saavad teada, kuidas hoida metsa, tunneb ära mürgised ja toidutaimed.

2021-2022 õa KIK projekt “Kalapäev – õpime ja kokkame”. Projekti eesmärk on lapsed oskavad eristada Eesti kalaliike välimuse järgi, teavad kalade väisehitust. Oskavad teha lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi.

2020-2021 õa PRIA koolikavade kaasnevad haridusmeetmed projekt “Paikäpp maiustab marjadega ja teeb nendest jäätist”. Eesmärk tõsta laste teadlikkust puu-ja köögiviljade kasutamise kohta. Laps kogeb eduelamust, kui on ise valmistanud jäätist.

2020-2021 õa KIK “Elu mererannas ja selle ümbruses”. Eesmärk on lapsel tekib ettekujutus merest ja selle ümber olevast elukeskkonnast.

2020-2021 õa Kaisukarude rühm osaleb lastega eTwinningu rahvusvahelises koostööprojektis „Crowing with colors“ ehk siis „Kasvan värvidega“ Meiega koos osalevad veel Albaania, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Küpros, Poola, Portugal, Rumeeni, Slovakkia ja Türgi lasteaiad.Projekt kestab oktoobrist 2020-mai 2021. eTwinningu kohta saab rohkem lugeda WWW.ETWINNING.NET

PROJEKTIST: värvidel on otsene seos lapse arenguga. Värvide (värvilised mänguasjad, värvilised kujundid, kokkupuude looduse värvidega) kasutamine aitab muu hulgas motoorset, kognitiivset, arutluskäiku, kõnet, kuulmist parandada.Lapse huvi värvide vastu on nähtav, värve nähakse esemete osana, luues nende vahel seoseid (pilvede värv, auto värv, palli värv jne).Värvi abil stimuleerime lapse arengut ja kasvu harmooniliselt, motiveerivalt ja lõbusalt.

sf-plakat (4)

2020-2021 Innove projekt, mida rahastab Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeeringufondid. Projektiga viiakse läbi 9 õpiüritust. Projekt “Väätsa lasteaed Paikäpp ühine õppimine “Väikelapse kõne areng koos supervisiooniga” Projekti eesmärgiks on ühiskoolituse korraldamine Väätsa lasteaia õpetajatele, abipersonalile ja lastevanematele. Koolituse ja supervisiooni käigus luuakse ühiselt uut lisaväärtust, kus suurenenud on motivatsioon ja tahe rakendada uusi teadmisi õppe- ja kasvatustöös, lisaväärtuseks on õpetaja professionaalne areng.  Projektiga alustatakse 22.10.2020.a.

2020-2021 õa KIK projekt “Väätsa lasteaia lapsed tutvuvad veeringlusega ja uurivad kes elab vees”. Käiakse ja uuritakse elu Metsamõisa tiigis, külaskäik Puhta Vee Teemaparki.

2019-2020 PRIA  Kooliaedade rajamine ja hooldamine: “Rohkelt rohelist Paikäpa lauale”. Eesmärgiks on õpetada lastele köögiviljade, maitsetaimede kasvatamist, hooldamist ja nende kasutamist toiduks. Lisaväärtuseks on – lapsed saavad viibida rohkem õues.

2018-2019õa Eesti Kultuurkapitali projekt “Väätsa lasteaia tantsurühmale rahvariiete valmistamine”.

2018-2019 õa Maanteeameti projekt toimus koostöös Väätsa kooliga “Liiklusvanker lasteaedadele”. www.liikluskasvatus.ee

2018 EV100 koostöö Eesti Taimekasvatuse Instituudiga “100 teraviljapeenart”. Lapsed said teada erinevaid teraviljaseemneid ja nägime nende kasvamist.

2018 Pria Koolikava kaasnev haridusmeede, “Paikäpa tervislikud sammud toidulauani”. Lapsed õppisid kuidas töötada labidaga, milliseid seemneid külvata, kuidas taimi istutada ja sügisel saaki koristada ja mis saab sellest saagist valmistada.

2018 HITSA projekt “Digivahendid lasteaia rühma – Bee-Bot ja Blue-Bot”. Digivahendite kasutamise eesmärgiks on, et  õppetegevus muutuks sisukamaks, ajakohasemaks ja lastele põnevamaks.

2018 Südamekuu raames “Paikäpa 100 tervisesammu ümber Väätsa paisjärve” ja lapsevanematele “Igas sammus on tervis!” – Väätsa raba matkarada.

2017 KIK projekti “Väätsa lasteaia lapsed avastamas putukate maailma”. Avastusretk putukatemaailma, Aegviidu looduskeskus ja matkarada.

2016-2017 õa. Südamekuu raames liikumisüritus “Tunne koduvalda”. Lasteaia lapsed said matkata Väätsa järve äärde, kus toimusid erinevad liikumismängud.

Varasemad projektid:


2013-2014 õa. KIK (e Keskkonnainvesteeringute Keskus) projekt 5789  – “Väätsa laste loodusrännakud – puud ja põõsad läbi aasta!”

See projekt on süvendatud puude õppimine kõikides meie 4 rühmas.

Läbi igakuiste loodustegevuste suurendatakse laste loodusteadlikust ning aidatakse mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikust.

Viiakse läbi õuesõpet erinevate vanuserühmade lastele puudega tutvumiseks. Matkad loodusesse aitavad lastel tutvuda meid ümbritseva loodusega. Laste osalemine suurendab loodusteadlikkust nii lastel kui vanematel ning annab võimaluse suurendada kõigi osalejate keskkonnateadlikust.

Tegevused toimuvad septembrist 2013 – juuni 2014 õppeaastal.


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.