Lasteaia õppeaasta tunnuslause on „Killuke rõõmu lapse päeva“

Üldeesmärk: toimub süsteemne koostöö lapsevanemate ja huvigruppidega, kus tegevusi viiakse läbi õuekeskkonnas, tagades lapsele rõõmu õppida ehedas looduses.

Õppimise käsitluse aluseks on lapsekeskse metoodika põhimõtted, kus õppimise allikana nähakse lapse sisemist aktiivsust ning õpetaja on õpikeskkonna looja ja õppimise suunaja. Õppetegevused toimuvad lõimides erinevaid ainevaldkondi. Lähtuvalt  lapse arengutasemest ja vanusest püstitatakse nädala-, kuueesmärgid. Eesmärkide püsitamisel toimub järjepidevuse põhimõte. Lõimitud tegevuste abil kinnistatakse ka eelnevalt omandatud teadmisi. Planeerimisel lähtutakse põhimõttest: lähemalt-kaugemale, üksikult-üldisele.

Põhiväärtused:

KESKKOND –väärtustame oma kodukohta ja loodust ning selle hoidmist.

Laste õpetamisel- ja kasvatamisel kasutame ära meie looduskeskkonda. Õppetööd viiakse läbi looduses, kaasates erinevaid osapooli (liikumisõpetaja, lapsed, lapsevanemad, koostööpartnerid, tervisemeeskond jt.) Rühmaruumis loovad õpetajad lastele stimuleeriva õpikeskkonna, kus õppimine toimub lapsest lähtuvalt. Lapsevanemad osalevad õpikeskkonna loomisel, õppetegevustes, õppekäikude ning ürituste planeerimisel ja läbiviimisel.

Planeerimine ja eesmärgistamine on kajastatud e-lasteaed Eliisis, kasutuses on nädalaplaan, sõimerühmas kuuplaan, projektõppe puhul projektplaan(Päevalilled) eesmärgistamine ja tegevuste sidumine õppekavaga toimub peale tegevuste läbiviimist.

Kokkuvõtted ja analüüsid õppe- ja kasvatustegevustest on kajastatud Eliisis, laste tööd ja meisterdamised on esteetiliselt välja pandud  ja nähtavad nii lastele kui lastevanematele, lasteaia külalistele.

TERVIS – väätustame tervislikke eluviise, õigete valikutega toitumist, füüsilist aktiivsust ning sõbralikku ja turvalist keskkonda.

Tervise edendamisele aitab kaasa tervisemeeskond, kelle juhiks on Jaanika Lieberg, samuti toimub rühmades igapäene tervise edendamine (päevakava jälgimine, isiklik hügieen, toitumine, liikumine jm). Tervisemeeskonnal on õppeaasta tegevuskava, kus kajastuvad ühisüritused nii lastele, personalile, lastevanematele. Õppeaasta lõpus koostab tervisemeeskond kokkuvõtte, kus kajastuvad parendustegevused.

LOOVUS – lähtume lapsest, väärtustame rahvakultuuri ja esivanemate traditsioone ning kasutame erinevaid õppimisvõimalusi. Lasteaia õppekavas on välja toodud lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted, mis on õpetajatele aluseks rühma tegevuste läbiviimisel. Päevalillede rühm kasutab sel aastal projektipõhist tööviisi. Õpetaja kavandab tegevused lähtudes lapse arengust ja edasijõudmisest. Kasvatusprotsessi on kaasatud lapsevanemad, kokkuvõte ja analüüs kajastub e-lasteaias Eliis õppeaasta lõpus rühma töö analüüsina.

KOOSTÖÖ – väärtustame meeskonnatööd ja oleme avatud erinevatele osapooltele. Õpetajad on planeerinud koostöö lapsevanematega, koostööpartneritega. Informatsioon lastevanematele toimub suusõnaliselt, kutsed, kuulutused infostendide, e-lasteaed Eliis jm vahendite kaudu. Lastevanemate koosolekud toimuvad kaks korda aastas või vajadusel tihedamini. Lapsevanemad on kaasatud rühma erinevatesse tegemistesse ja saavad kaasa rääkida ning ettepanekuid teha ühiste tegevuste planeerimisel. Rühma õpetajad viivad läbi lastevanematega arenguvestluseid, hoolekogu viib rahulolu-uuringuid läbi lapsevanematele. Lasteaia koostööpartnerid on lasteaia töötajate töökoosolekutel kaardistatud.