– läbi õuetegevuste tugevdatakse laste tervist;

– lapsed on loovad ja julged oma ideede ellu viimisel;

–  lapsed on sotsiaalselt võimekad ning tulevad toime igapäevastes tegemistes;

–  laste arengut toetab koostöös koduga lasteasutuse personal.

Õppeaasta tunnuslause on:  „Paikäpp tembutab õues.“

2023-2024 aastas tegeleme lasteaias kolme teemaga:

 • Elurikkus ja loodus
 • Tervis ja heaolu
 • Prügi ja jäätmed

Väätsa lasteaia missioon on:

koostöös perega luua lapse arengut toetav kasvukeskkond, õpetades lapsi väärtustama loodust enda ümber, toetades igakülgselt tervislikke eluviisise, arendades loovust ja sõbralikku käitumist.

Väätsa lasteaia visioon on: 

oleme püsivate traditsioonidega innovaatiline haridusasutus, väärtustades loodust ja tervislikke eluviise, kus lapsed ja töötajad tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast.

Meie traditsiooniline moto on:

„Hea sõbra jaoks on valla me uksed ja me hing …“

VÄÄRTUSED

 • KESKKOND – väärtustame oma kodukohta ja loodust ning selle hoidmist. Ühiselt koos tagame turvalise ja ohutu õppe- ja kasvukeskkonna.
 • TERVIS – meie jaoks on tähtis iga lapse ja töötaja tervis, kus  pöörame igapäevaselt ja erinevate tegevuste käigus tähelepanu tervislikele eluviisidele, toitumisele ning füüsilisele aktiivsusele. Väärtustame rohket õues viibimist. Eesmärgiks on, et lapsed viibivad iga ilmaga õues.
 • LOOVUS  – oleme avatud ja kasutame erinevaid õppimisvõimalusi, kus arvestame lapse individuaalsusega, väärtustades lasteaia traditsioone ja kodukoha kultuuritraditsioone. Au sees on rahvatants.
 • KOOSTÖÖ – meie jaoks on koostöö igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, meeskond, kogukond, teised asutused). Meil arvestatakse huvigruppide ettepanekutega ja tegutsedes ühise eesmärgi nimel. Oleme avatud uutele väljakutsetele ja õppimisvõimalustele. Õpime kõik koos ja eraldi,  teeme ühiseid koolitusi, anname tagasisidet koolituste kohta ja  võtame vastu koolitajaid.

TUGEVUSED:

 • Tugev ja püsiv personal.
 • Lapse individuaalsuse ja loovusega arvestamine.
 • Väljakujunenud traditsioonid.
 • Õuesõppe praktiseerimine.
 • Tervislik toitumine.
 • Õuetegevused iga ilmaga.