2022-2023 õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta tunnuslause: „Õpime mängides, mängime õppides!“

Meie visioon on: Väätsa lasteaed Paikäpp on püsivate traditsioonide, hea mainega  innovaatiline organisatsioon, kus lapsed ja töötajad tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast.

Meie missioon on: koostöös peredega loome lapse arengut toetava kasvukeskkonna, väärtustades oma kodukoha loodust, tervislikke eluviise, loovust, hoolivust ja sõbralikkust.

Moto: Hea sõbra jaoks on valla me uksed ja me hing …

Õppeaasta eesmärgid:

– läbi õuetegevuste tugevdatakse laste tervist;

– lapsed on loovad ja julged oma ideede avastamisel;

–  toetame teise emakeelega lastel lasteaia keskkonda sulandumist

– lapsed on sotsiaalselt küpsed ning tulevad toime igapäevastes tegemistes;

– laste arengut toetab koostöös koduga lasteasutuse personal

Lasteaia põhiväärtusteks on:

KESKKOND – väärtustame oma kodukohta ja loodust ning selle hoidmist. Ühiselt koos tagame turvalise ja ohutu õppe- ja kasvukeskkonna.

TERVIS – meie jaoks on tähtis iga lapse ja töötaja tervis, kus  pöörame igapäevaselt ja erinevate tegevuste käigus tähelepanu tervislikele eluviisidele, toitumisele ning füüsilisele aktiivsusele ning väärtustame rohket õues viibimist. Eesmärgiks on, et lapsed viibivad iga ilmaga õues.

LOOVUS  – oleme avatud ja kasutame erinevaid õppimisvõimalusi, kus arvestame lapse individuaalsusega, väärtustades lasteaia traditsioone ja kodukoha kultuuritraditsioone. Au sees on rahvatants. Oleme avatud uutele väljakutsetele ja õppimisvõimalustele. Õpime kõik koos ja eraldi,  teeme ühiseid koolitusi, anname tagasisidet koolituste kohta ja  võtame vastu koolitajaid.

KOOSTÖÖ – meie jaoks on koostöö igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, meeskond, kogukond, teised asutused). Meil arvestatakse huvigruppide ettepanekutega ja tegutsedes ühise eesmärgi nimel.

Lasteaia tugevused on:

  • Tugev ja püsiv personal
  • Kvalifitseeritud pedagoogid
  • Lapse individuaalsuse ja loovusega arvestamine
  • Väljakujunenud traditsioonid
  • Õuesõppe praktiseerimine
  • Tervislik toitumine