HOOLEKOGU KOOSSEIS

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 1-2021-22 õa

2021-2022 õa on hoolekogu esinaine Katrina Ressar ja aseesinaine Malle Valdur, 

Hoolekogu on lasteaia alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning kes õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ja tõhustamiseks teeb koostööd lasteaia personaliga. Hoolekogu koosolekud algavad kell 17.30.

Hoolekogu moodustamine ja volituste kestus

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

 Hoolekogu koosseis valitakse üheks aastaks.

 Vanemate esindaja valitakse lastevanemate rühmakoosolekul hääletamise teel. Kandidaadiks üles seatud võib olla iga lapsevanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

 Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel. Õpetajate esindaja valimise protseduur lepitakse kokku pedagoogilise nõukogu vastaval koosolekul ning protseduurireeglid märgitakse koosoleku protokollis.

 Türi valla esindaja lasteaia hoolekogusse nimetab või valib vallavolikogu.

 Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.