Väätsa lasteaial on välja kujunenud oma lasteaia koostöövõrgustik (lapsed, lapsevanemad (hoolekogu), töötajad, kool, omavalitsus, koostööpartnerid) eesmärgiga toetada lasteaia visiooni ja missiooni elluviimist.

Üheks huvigrupiks on meil hoolekogu, kes on lastevanemate “käepikendus” ning on kaasatud lasteaia arengu toetamisse ja arendustegevustesse. Igal uuel õppeaasta esimesel rühmakoosolekul (septembris) valitakse rühmadest uus hoolekogu liige, kes siis vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele peaks jälgima, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele. Õppeaastal alguses (oktoober) kavandab hoolekogu oma tegevuskava, kus on kajastatud tegevused huvigruppidega ja koostööpartneritega.

Väätsa Jõululaat – lastevanemate panus