Väätsa Lasteaed Paikäpp arvestab tervise ja heaoluga seonduvaid mõõdetavaid eesmärke.

Väätsa lasteaed kuulub alates 2018 Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja eesmärgiks on, et väärtustame tervena olemise vajalikkust.

Lasteaia eripära:                kodukoha ja looduse tundmine sh õuesõpe, liikumine ja tervis, digiõpe. Õppe- ja kasvatustöö põhimõtteks on lapsest lähtuv õpetamine

Lasteaia põhiväärtusteks on: KESKKOND-TERVIS-LOOVUS-KOOSTÖÖ

KESKKOND – kõik ühiselt väärtustame oma kodukohta ja loodust ning selle hoidmist. Ühiselt koos tagame turvalise ja ohutu õppe- ja kasvukeskkonna.

Läbi erinevate õppetegevuste ja töökasvatuse, õpetame lastele väärtustama oma kodukohta ja tema loodust.  Lasteaia suurt õueala ja õunaaeda, kus asuvad taimede kasvatuskastid ja marjapõõsad, võimaldavad edukalt läbi viia laste loodus-ja töökasvatust ning mitmekülgseid arendavaid tegevusi. Seda kõike saame kasutada  õuesõppe läbiviimisel, läbi mille väärtustame tööd ja loodushoidu.

TERVIS – meie jaoks on tähtis iga lapse ja töötaja tervis, kus  pöörame igapäevaselt ja erinevate tegevuste käigus tähelepanu tervislikele eluviisidele, toitumisele ning füüsilisele aktiivsusele ning väärtustame rohket õuesviibimist. Eesmärgiks on, et lapsed viibivad iga ilmaga õues.

Lasteaias töötavad logopeed ja tervisetöötaja kelle abiga toimub erivajadustega laste toetamine ja tervistedendav töö. Alates 2018 aastast kuulub Väätsa lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

 Väärtustame liikumist ja füüsilist aktiivsust – „Terves kehas terve vaim“. Liikumisvõimalusi on õues ja kõikja ümber lasteaia maja, lasteaias toimub järjepidev tervist edendav töö. Lasteaial on olemas ka ujula, kus viiakse läbi ujumise algõpetust, seeläbi suurendame laste teadlikkust veeohtudest, samuti parandame nende füüsilist arengut.

LOOVUS  – oleme avatud ja kasutame erinevaid õppimisvõimalusi, kus arvestame lapse individuaalsusega, väärtustades rahvakultuuri ning esivanemate traditsioone. Au sees on rahvatants, mida juhendab oma maja liikumisõpetaja. Igal aastal osaleme Järvamaa laulu- ja tantsupeol.

Oleme avatud uutele väljakutsetele ja õppimisvõimalustele. Õpime kõik koos ja eraldi,  teeme ühiseid koolitusi, anname tagasisidet koolituste kohta ja  võtame vastu koolitajaid.

KOOSTÖÖ – meie jaoks on koostöö igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, meeskond, kogukond, teised a Väärtustame koostööd erinevate osapoolte vahel (lasteaed, lapsevanemad,  hoolekogu, Türi vald, teised Järvamaa lasteaiad, asutused), et lasteaed kui kaasaegne organisatsioon saaks toimida, pakkudes lastele rõõmu mängimiseks, õppimislusti ja turvatunnet. Meil arvestatakse huvigruppide ettepanekutega ja tegutsedes ühise eesmärgi nimel.

TERVISE TEGEVUSKAVA